Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER, TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

 

2016 yılı için ticari defterlerden hangilerinin,  ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kanuna yönelik çıkartılan; “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre,

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve

28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ticari defterlere ilişkin tebliğe ve TTK da 6455 Sayılı Kanun ile yapılan değişlik ile

KAPANIŞ ONAYI hakkındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret

Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.

Bu belgelerin geçerlilik süresi 1 yıldır.

 

Ancak;

27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6.maddesine göre “Sicil tasdiknamesi;

Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” hükmüne göre

önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur.

 

Eski tarihli belge Notere ibrazı yeterlidir.

 

Diğer taraftan,

Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olanlar dan “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” istenmez.

 

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

 

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri    (e-defter zorunluluğu yoksa)

b)-Defteri Kebir         (e-defter zorunluluğu yoksa)

c)-Envanter Defteri

 

2)-Kollektif ve Komandit Şirketler

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

a)-İşletme Defteri

 

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır:

İmalat defteri,

Kombine imalatta imalat defteri,

Bitim işleri defteri,

Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,

Ambar defteri

Çiftçi işletme defteri.

 

 

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

 

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

 1. a) Yevmiye Defteri    (e-defter zorunluluğu yoksa)
 2. b) Defteri Kebir         (e-defter zorunluluğu yoksa)
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 5. e) Pay Defteri
 6. f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

* Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu

Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olan bilgilerin yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

 

LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN

 

 1. a) Yevmiye Defteri    (e-defter zorunluluğu yoksa)
 2. b) Defteri Kebir         (e-defter zorunluluğu yoksa)
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Pay Defteri
 5. e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

* Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla,

genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

 

* Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla

ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

 

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA,

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler;

Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar.

Limited Şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar

genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

 

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.

Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen

hususların yazılması zorunludur.

Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

 

 

E-DEFTER TUTANLAR

veya

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR

YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLERDİR.

 

 

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

(Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri

 

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları

aşağıdaki defterleri tutacaktır.

 1. a) Yevmiye Defteri
 2. b) Defteri Kebir
 3. c) Envanter Defteri
 4. d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 5. e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. f) Pay Defteri

 

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

 

 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI);

 

 1. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

 

 1. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

 

 1. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER

1- Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2- Defteri kebir,

3- Envanter defteri

4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce. Kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5-İşletme defteri,

6-Serbest meslek kazanç defteri,

 

KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER  (TTK MD 64/ 3, 5 )

1)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

 

2)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

 

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.