Harun AÇIKGÖZ

Yemek Bedeli Vergi İstisnası Nedir? Yemek Parası Vergi İstisnası Ne Kadar,  Kaç TL?

Konunun ana düzenlemesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinin 8 numaralı bendi ile yapılmış ve değişikliklerle bu  güne gelinmiştir. Bu konuda yayımlanan tebliğlerde göz önüne alınılarak son torba yasayla yapılan değişiklik dahil  ücretlilere yemek konusunda sağlanan menfaatleri üç grupta incelemek mümkündür.

Bunlardan birincisi, öteden beri uygulanagelmekte olan işyeri ve müştemilatında ücretlilere yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatlerdir. İster işverence işyeri yada müştemilatında bizzat işveren tarafından hazırlanan, isterse, yine işyeri ve müştemilatında verilmek kaydıyla dışarıdan temin edilen yemek bedellerinin tamamı gider kaydedilerek vergi matrahından indirilebildiği gibi, ücret olarak, ücretlini bordrosuna yansıtılmamakta ve üzerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmamaktadır.

 Ancak  4108 sayılı Kanunun 16. maddesiyle yapılan bir değişiklik sonucu işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2022 yılı itibariyle 51 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı, ile gelir vergisi kesintisinden istisna edilmiştir Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir denmek suretiyle sınırlı bir vergi istisnası getirilmiştir. Aşan kısmın ücret kabul edilip vergi kesintisi uygulanması nedeniyle, ister istisna sınırı içinde olsun, ister ücret kabul edilerek vergi kesintisine tabi olsun, sağlanan bu menfaatlerin tamamının gider kabul edilip işletmelerin vergi matrahından indirilebileceği açıktır.

Buna karşın aynı düzenlemede hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatlerin istisna sınırları içerisinde kalsa da vergiden istisna edilmeyeceği açık olarak belirtilmiştir.

Ancak torba yasa ile yapılan son düzenlemede, bu kısıtlama kaldırılmak suretiyle ücretlilerin Gelir Vergisi kesintisinden istisna edilen tutarın( 2022 yılı için günlük 51 lira) nakit olarak ödenmesi halinde de bu istisnanın  yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu durumda istisna tutarının yemek sağlayan mükelleflere bizzat ödenmesi koşulu ortadan kalkmış olmakta, istenirse ücretlilerin şahıslarına yapılan yemek bedeli tutarının  da vergiden istisna edilen kısmına gelir vergisi kesintisi uygulaması mümkün olmaktadır.