Ankara Ymm - Major Ymm - Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi - Ymm Ankara - Blog

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin son düzenlemeler

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin son düzenlemeler... Harun AÇIKGÖZ SMMM / Bağımsız Denetçi Dünyadaki gelişmelerin sonucu birçok gelişmiş ülkelerin ticaret yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Ticaret hacmindeki artışlar uluslararası şirketlerin sayılarının da hızla artmasına neden olmuştur. Ülkemizde de Yeni Türk Ticaret Kanunu bu gelişmeler paralelinde değiştirilmiştir. Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder. Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları…

Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı Zorunlu mudur?

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI ZORUNLUMU DUR? Uğurcan ÖZSES YMM/ Bağımsız Denetçi Eski Baş Hesap Uzmanı Yürürlükten kalkan eski 6762 sayılı TTK zamanında tartışılan “%5 oranında kar payı” dağıtımının “zorunlu olup olmadığı” konusu, yeni TTK ile artan bir biçimde, tekrar gündeme gelmiş görülmektedir. Bu durumu göz önüne alarak ”kar dağıtımı zorunluluğu” konusunu, hem eski 6762, hem de yeni 6102 sayılı TTK’ları ayrı ayrı irdeleyerek sonuca varmak doğru olacaktır. A- 6762 sayılı eski TTK düzenlemeleri: 6762 sayılı eski TTK’nın 466/3. maddesi, her yıl karın %5’inin (yirmide bir) ödenmiş sermayenin %20’sini (beşte birini) buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılmasını zorunlu tutmuş, buna ilave olarakta, %20 oranındaki kanuni had yerine gelmiş olsa dahi, ayrıca pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle…

Özel Maliyet Bedeli Yap İşlet Devret Modeli Kapsamında Yapılan Bina İnşaatında Vergi Uygulamaları

ÖZEL MALİYET BEDELİ / YAP İŞLET DEVRET MODELİ KAPSAMINDA YAPILAN BİNA İNŞAATİNDE VERGİ UYGULAMALARI Nuri DEĞER YMM / Bağımsız Denetçi Eski Maliye Baş Müfettişi 1-Giriş : Arsa üzerinde kira karşılığında inşa edilen tesisin malikine devri işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu konusu son zamanlarda kamuoyunda çok tartışılmaktadır. Bir mükellefin başkasının arsası üzerinde bir tesis inşa edip ve söz konusu tesisi belirli bir süre işledikten sonra arsa sahibine bedelsiz teslimi vergi kanunlarımızda net bir şekilde hükme bağlanmamıştır. Öte yandan “Yap-İşlet-Devret Modeli” veya “özel maliyet bedeli” olarak nitelendirilen bu işlemin uygulaması bir hayli eskidir. Son zamanlarda konunun güncelleşmesinin nedeni, bu kapsamdaki işlemlerin artmış olması ve idarenin bu konudaki görüşünü değiştirmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 2-İnceleme Konusu: Öncelikle bir hususu belirtmek isteriz. İncelememizde 3096,3465 ve 3996…

E-Defter Geçiş Süreci ve Uygulaması

E-DEFTER’E GEÇİŞ SÜRECİ VE UYGULAMASI SMMM / Bağımsız Denetçi Harun AÇIKGÖZ MAJOR Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Müdürü GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak hazırlanan “1 sıra No.luElektronik Defter Genel Tebliği” 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle elektronik defter (e-defter) uygulamasına geçilmiştir. Öte yandan 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinin 3.1.maddesine göre e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olması zorunluluğu getirilmiş olup, 1 sıra nolu genel tebliğ ve sonrasında bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan 2 sıra nolu Genel Tebliğe göre değiştirilmiş olan şartlar dâhilinde isteyen mükellefler de e-defter uygulamasına geçebilecektir. Son olarak ta VUK 421 sıra nolu…

E - Fatura ve E - Defter Uygulamasına Geçiş

VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler Numarası : 2015/21 Tarih :21.10.2015 Konu: 01.01.2016 tarihinde e fatura ve e defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin yapması gerekenler Bilindiği üzere, 454 Nolu VUK Tebliği ile 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01.01.2016 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamalarına dâhil olma zorunluluğu getirildi. Yılsonunda olabilecek yoğunluğu da dikkate alarak şimdiden bu konu ile ilgili ön hazırlıkların yapılmasını, bu konu ile ilgili başvuru işlemleri ve bunların hangi sıra ile yapılması gerektiği aşağıda açıklanmıştır. Mali Mühür Sertifikası, E-Fatura Uygulaması ve E-Defter Uygulaması Başvurusu işlemleri farklı ekranlar üzerinden yapılmaktadır: 1. Mali Mühür Sertifikası Başvurusu https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go [^] Akıllı kart ve Kart Okuyucu için Ekim ayı içerisinde. 2- E-Fatura Uygulaması Başvurusu https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ [^] Aralık ayı…