KDV İadesi tasdik hizmeti ; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;

 • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • Katma Değer Vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti,
 • Tedarikçi firmalara ait gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve teslimi,
 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları vb) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistem üzerinde oluşan kontrol raporlarının ve eksiklik yazılarına ait mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesine teslim edilmesi ile İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi, sonuçlandırılması,
 • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesinde destek verilmesi,
 • İade veya mahsuba ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği düzenlilikte hazırlanması
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözülmesi
 • İhracat İşlemlerinden Doğan KDV İadeleri
 • İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler
 • Yatırım Teşvik Belgeli Teçhizat Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri
 • Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslararası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri
 • Hurda Metal Teslimi yapanların KDV İadeleri
 • İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İadeleri
 • Diğer iade hakkı doğuran işlemler