E-Tebligat

ELEKTRONİK TEBLİGAT ( E-Tebligat )

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ İLE İLGİLİ OLUŞTURULAN SİSTEM VE BU SİSTEMİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih: 27/11/2015

SMMM / Bağımsız Denetçi Harun AÇIKGÖZ

MAJOR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM MÜDÜRÜ

I-GİRİŞ

27.08.2015 Tarih ve 29458 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Elektronik Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibari ile başlanacaktır.

Peki nedir bu e-tebligat ve kimleri kapsamaktadır, Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin karşılaşacakları cezai hükümler nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılmalıdır. Ayrıca KEP Sistemi ile bir alakası var mıdır? yazımızda bunları açıklamaya çalışacağız.

II-  UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR, BU SİSTEMİN AMAÇ VE KAPSAMI

Bu uygulamanın amacı vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak ve belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı aracığı ile elektronik ortamda tebliğ edilmesi böylece daha hızlı ve masrafsız bir tebligat sisteminin hayata geçirilmesidir.

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğler fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.Bu sistem ile E-Tebligat sisteminin arasında bir ilişki yoktur E-Tebligat sistemi yalnızca Gelir idaresi başkanlığı ve Vergi Daireleri tarafından yapılacak tebligatları kapsamaktadır.

E-Tebligat Yapılacak kişiler

 

-        Kurumlar Vergisi Mükelleflerine zorunlu,

-        Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara zorunlu, ( Kazancı Basit usulde tespit edilenler hariç) 

-        Kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenler ise isteğe bağlı olarak bu sistemi kullanabileceklerdir.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Uygulamanın başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Uygulamanın başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller Tebliğin (5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, Tebliğin (5.2) bölümünde açıklandığı şekilde internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olunur ve E-Tebligat ile gönderilen evraklara nereden ve nasıl ulaşılmalıdır?

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve aynı zamanda formda talep edilirse bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Kendilerine mail veya SMS yolu ile bilgilendirme yapılan Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilecek ve çıktı alabileceklerdir.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır, Muhatabın sorumlulukları.

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

Muhatap;

 

  1. a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
  2. b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
  3. c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,

  1. d) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle yükümlüdür.E-Tebligat Sistemine Dâhil Olmamanın Cezai Müeyyidesi

 E-Tebligat sistemine dâhil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır.  

Bu cezalar 2015 yılı için,

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300,00 TL

İkinci sınıf tüccarlar hakkında 660,00 TL olarak uygulanacaktır.

 III-SONUÇ

Mevcut sistemde memur eli ile gerçekleşen tebligatlar birkaç aydan önce yapılamamaktadır. Bu durumda tebliğ ve yazışmalar sürecinde boşa zaman kaybına neden olmakta bazen de mükellefler açısından ticari itibarlarının zedelenmesine dahi neden olabilecek istenilmeyen sonuçlara neden olmaktadır.

Bununla birlikte bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunması ile birlikte E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatların kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağı bu nedenle faydalı bir uygulama olduğu kanaatindeyiz.

Ayrıca kendilerinde İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunanlar mükellefler.  EK1 formunda yer alan “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri bulunması nedeniyle, mevcut şifrelerini elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretlemek sureti ile aynı kullanıcı kodu ve şifreyi internet vergi dairesi üzerinden tebligat alma işlemlerinde de kullanabileceklerdir.

Uygulamanın başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren Kurumlar vergisi ve Gelir Vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

IV- KAYNAKÇA

-        27.08.2015 Tarih ve 29458 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ.E-Tebligat