Ankara Ymm - Major Ymm - Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi - Ymm Ankara - Blog

E-Tebligat

ELEKTRONİK TEBLİGAT ( E-Tebligat ) GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ İLE İLGİLİ OLUŞTURULAN SİSTEM VE BU SİSTEMİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih: 27/11/2015 SMMM / Bağımsız Denetçi Harun AÇIKGÖZ MAJOR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM MÜDÜRÜ I-GİRİŞ 27.08.2015 Tarih ve 29458 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Elektronik Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibari ile başlanacaktır. Peki nedir bu e-tebligat ve kimleri kapsamaktadır, Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin karşılaşacakları cezai hükümler nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılmalıdır. Ayrıca KEP Sistemi ile bir alakası var mıdır? yazımızda bunları açıklamaya çalışacağız. II- UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR, BU SİSTEMİN AMAÇ VE KAPSAMI Bu uygulamanın amacı vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği…

Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER, TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA 2016 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kanuna yönelik çıkartılan; “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre, Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ticari defterlere ilişkin tebliğe ve TTK da 6455 Sayılı Kanun ile yapılan değişlik ile KAPANIŞ ONAYI hakkındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.…

Teknik İflas Durumu

ŞİRKETLERDE TEKNİK İFLAS DURUMU NEDİR VE BU DURUMDAN YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU NELERDİR ? Tarih: 10/12/2015 Gülçin İLERİ / DENETÇİ MAJOR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK I - GİRİŞ Teknik iflas nitelik itibarıyla bir şirketin gerçekten iflas etmesi değildir. Ancak; gerekli tedbirleri zamanında almamaları halinde şirketin sona ermesine yol açmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376. maddesindeki “borca batıklık” deyimi uygulamada “teknik iflas” olarak karşımıza çıkmaktadır. II – TEKNİK İFLASIN NEDENLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Teknik iflasa yol açan nedenler ile yapılması gereken işlemler TTK 376. maddesinde düzenlenmiştir. Madde aynen ; “(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü…

Konut Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi

KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ Tarih: 11/12/2015 Aslı ÖKTEM / DENETÇİ MAJOR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GİRİŞ Öteden beri insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı zaman içerisinde büyük bir değişime uğrayarak asgari standartlar çizgisini epey yükseltmiştir. Hızla globalleşen dünyamızda yaşanan bu değişim ve gelişim sürecinden ülkemizdeki konut sektörü de payını almıştır. Daha konforlu ve güvenli yaşam alanlarına olan ihtiyacın çoğalması ile birlikte özellikle projeli işlere olan talebin artması; başta büyükşehirler olmak üzere bazı bölgelerdeki konut fiyatlarının hızla yükselmesini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde konut değerlerini belirleyen etkenler arasında arsa fiyatları, arsanın konumu, kullanılan inşaat malzemelerinin kalitesi vb. gibi bir çok unsur etkili olmakla birlikte; konut teslimlerinde uygulanan kdv oranı da önem teşkil etmektedir. Türkiye’de ticari, sınai,…

Parakende Satış Fişine Dayalı KDV İndirimi Nuri DEĞER

PERAKAKENDE SATIŞ FİŞİNE DAYALI KDV İNDİRİMİ Nuri Değer YMM Mükelleflerin, çalışanlarının şehir içi ve şehirler dışı seyahatlerinde yapmış oldukları bedeli fatura düzenleme sınırının altında kalan yeme, içme gibi harcamaları için düzenlenen perakende satış fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu belgelere istinaden yüklenilen katma değer vergisi (KDV) tutarlarının indirim ve iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususu aşağıda ele alınmıştır. I-VERGİ İNDİRİMİ A-YASAL DÜZENLEME 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 29. Maddesihükmü uyarınca; Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler: a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'"ni indirebilirler. B- VERGİ İNDİRİMİ…