Major Bağımsız Denetim Hoşgeldiniz

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Denetim ve Danışmanlık

Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi, Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi, Belge denetimleri, Detay mizan denetimleri, KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Muhtasar Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Geçici Vergi Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu, Dönem sonu işlemlerinin

İhracatın Teşviki

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan; Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, Pazar araştırması ve pazara giriş desteği, Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Tasarım desteği, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi ve

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri olarak; Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi, Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek, Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek, Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri, Stok Yönetimi Çalışmaları, Özel amaçlı denetim( Due diligence), Şirket Değerlemeleri.

Kurumsallaşma Çalışmaları

Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme oturtulması ve Kurumsallaşmaya yönelik olarak, Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu, Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama) uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi, Ücret politikası, İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları, Muhasebe hesap planları.

Vergi Hukuk Hizmetleri

Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler, Tecil ve taksitlendirme işlemleri, Şirketlere yönelik hukuki fizibilite, Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri, Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler), Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı, Şirket Danışmanlığı, Kambiyo Mevzuatı ve Yabancı Sermaye Danışmanlığı, İşletme,finans,muhasebe,yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu, Teşvik Kredi Yatırım Danışmanlığı, Mali tahliller ve Raporlama, Özel amaçlı eğitimler

Major Bağımsız Denetim

Vergi Yönetimi

Vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek.

Yatırım Teşviki

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında yol göstermek.

SGK Konularında Denetim

Şirketlerin her ay denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SSK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak.

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Major'den Kısa Kısa

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir. http://gib.gov.tr/e-Tebligat

E-Fatura ve Geçiş Süreci Hakkında.
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir. http://www.efatura.gov.tr
E-Defter ve Geçiş Süreci Ne Zaman Başladı ?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. http://www.edefter.gov.tr

Major Bağımsız Makaleler

Burada Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Makale ve Araştırmalarını bulabilirsiniz...
Devamını Oku

Uğurcan ÖZSES ile Röportaj Videosu

Major Bağımsız Denetim Tanıtım Videosu